تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/13 15:00 ابراهیم فیروزی 300 finished

بانک سرمایه

3 - 1

خاتم اردکان

0:20 0:30 0:21 0:21 0:0 1:32
نتایج زنده 25 - 18 26 - 28 25 - 18 25 - 20 0 - 0 101 - 84