اردکان - آیت الله خاتمی 1396/10/10 17:00 امید فولادی وندا 2000 finished

خاتم اردکان

3 - 2

رعد پدافند کاشان

0:29 0:28 0:25 0:26 0:13 2:05
نتایج زنده 25 - 27 23 - 25 25 - 21 25 - 20 15 - 8 113 - 101