ورامین - شهید گل عباسی 1396/10/10 17:30 مسعود ذوقی 1200 finished

شهرداری ورامین

3 - 2

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:12
نتایج زنده 20 - 25 25 - 16 15 - 25 25 - 22 15 - 11 100 - 99