تهران -فدراسیون والیبال 1396/10/10 16:00 احمد سرمست 50 finished

شمس

3 - 1

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:00
نتایج زنده 25 - 20 18 - 25 25 - 22 25 - 23 0 - 0 93 - 90