تبریز 1397/9/25 داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم مهرداد شوشتری finished

شهرداری تبریز

3 - 2

شهرداری گنبد

0:۲۴ 0:28 0:39 0:28 0:20 1:55
نتایج زنده 25 - 17 21 - 25 26 - 28 25 - 20 16 - 14 113 - 104