ساری - سالن شهید سید رسول حسینی 1396/10/06 16:00 محمدرضا کاویانی 700 finished

ساری 21

2 - 3

خاتم اردکان

0:1 0:2 0:3 0:4 0:0 2:05
نتایج زنده 14 - 25 25 - 19 16 - 25 25 - 21 12 - 15 92 - 105