تهران -فدراسیون والیبال 1396/10/06 16:00 ابراهیم فیروزی 50 finished

شمس

3 - 2

شهرداری ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:05
نتایج زنده 25 - 19 18 - 25 19 - 25 25 - 21 15 - 9 102 - 99