تهران 1397/9/25 16:00 داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم علیرضا قریب 250 finished

عقاب نهاجا

3 - 0

دورنا ارومیه

0:20 0:22 0:25 0:0 0:0 67
نتایج زنده 25 - 14 25 - 19 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 54