تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/10/06 16:30 بهروز جعفری 2000 finished

شهرداری تبریز

1 - 3

سایپا تهران

0:25 0:27 0:24 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 20 - 25 21 - 25 25 - 18 22 - 25 0 - 0 88 - 93