آمل 1397/9/25 داور اول بهروز جعفری، داور دوم محمدرضا درفش کاویان 1200 finished

کاله مازندران

0 - 0

شهرداری ورامین

0:۲۷ 0:۲۶ 0:۳۳ 0:۳۵ 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 20 - 25 27 - 25 25 - 23 8 - 15 101 - 113