تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/06 17:30 داوود نافعی finished

پیکان تهران

3 - 2

شهرداری ورامین

0:24 0:25 0:33 0:24 0:15 2:1
نتایج زنده 25 - 20 19 - 25 28 - 26 20 - 25 15 - 9 107 - 105