تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/06 15:00 وحید پورکاشیان 250 finished

بانک سرمایه

3 - 0

رعد پدافند کاشان

0:20 0:22 0:23 0:0 0:0 1:20
نتایج زنده 25 - 19 25 - 20 25 - 17 0 - 0 0 - 0 75 - 56