اردکان - آیت الله خاتمی 1396/10/01 16:00 محمدرضا کاویانی 1000 finished

خاتم اردکان

3 - 0

شمس

0:23 0:20 0:27 0:0 0:0 1:21
نتایج زنده 25 - 19 25 - 12 25 - 22 0 - 0 0 - 0 75 - 53