آمل 1397/9/21 16:00 داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم قادر صادقی 1500 finished

کاله مازندران

-

خاتم اردکان

0:26 0: 0: 0: 0:0 0:26
نتایج زنده 25 - 21 7 - 9 - - 0 - 0 32 - 30