تهران - سالن خانه والیبال 1396/10/01 16:00 داوود نافعی 100 finished

سایپا تهران

3 - 1

کاله مازندران

0:22 0:26 0:29 0:24 0:0 1:41
نتایج زنده 25 - 19 25 - 23 25 - 27 25 - 20 0 - 0 100 - 89