اردکان - آیت الله خاتمی 1396/09/15 16:00 بهروز جعفری 1000 finished

خاتم اردکان

2 - 3

هاوش گنبد

0:25 0:29 0:20 0:29 0:19 2:20
نتایج زنده 25 - 23 26 - 28 25 - 15 24 - 26 15 - 17 115 - 109