کاشان - سالن هفت مهر 1396/09/15 16:00 احمد سرمست 420 finished

رعد پدافند کاشان

1 - 3

شمس

0:۲۵ 0:۲۵ 0:۳۰ 0:۲۵ 0:0 1:56
نتایج زنده 26 - 24 20 - 25 18 - 25 19 - 25 0 - 0 83 - 99