ورامین 1397/9/14 داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم اصغر میرزایی finished

شهرداری ورامین

3 - 1

شهرداری گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 23 23 - 25 25 - 15 0 - 0 98 - 85