تهران - سالن خانه والیبال 1396/09/15 15:00 ابراهیم فیروزی 350 finished

پیکان تهران

3 - 2

کاله مازندران

0:25 0:35 0:34 0:24 0:14 2:27
نتایج زنده 25 - 19 30 - 32 32 - 30 18 - 25 15 - 11 120 - 117