اردکان 1397/8/30 16:00 داور اول علیرضا قریب، داور دوم میثم پارسه 1500 finished

خاتم اردکان

3 - 1

شهرداری ارومیه

0:26 0:22 0:26 0:30 0:0 1:44
نتایج زنده 25 - 21 25 - 16 23 - 25 25 - 23 0 - 0 98 - 85