ورامین 1397/8/27 16:30 داور اول مسعود ذوقی، داور دوم علیرضا قریب finished

شهرداری ورامین

3 - 0

دورنا ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 20 25 - 10 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 49