تبریز 1397/8/23 1397/8/23 داور اول مسعود ذوقی، داور دوم محمد ابراهیم زاده 700 finished

شهرداری تبریز

3 - 0

شهرداری ارومیه

0:۲۲ 0:۲۳ 0:۲۴ 0:0 0:0 73
نتایج زنده 25 - 19 25 - 20 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 60