تهران 1397/8/23 1397/8/23 داور اول بهروز جعغری، داور دوم اصغر میرزایی 200 finished

عقاب نهاجا

0 - 3

پیام خراسان

0:25 0:27 0:0 0:0 0:0 85
نتایج زنده 19 - 25 21 - 25 23 - 25 0 - 0 0 - 0 63 - 75