اراک 1397/8/23 1397/8/23 داور اول محمد عشقدوست، داور دوم قادر صادقی finished

شهروند اراک

3 - 2

خاتم اردکان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 17 27 - 25 17 - 25 19 - 25 15 - 12 103 - 104