گنبد 1397/8/13 16:30 داور اول شوشتری، داور دوم بیداریان finished

شهرداری گنبد

3 - 2

دورنای ارومیه

0:28 0:26 0:25 0:28 0:14 121
نتایج زنده 23 - 25 18 - 25 25 - 16 25 - 22 15 - 8 106 - 96