تهران داور اول مسعود ذوقی، داور دوم علیرضا قریب finished

سایپا تهران

3 - 0

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 13 25 - 22 25 - 17 0 - 0 0 - 0 75 - 52