آمل داور اول کیوان عابدزاده، داور دوم میثم پارسه finished

کاله مازندران

0 - 0

سایپا تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 23 17 - 25 20 - 25 27 - 29 0 - 0 89 - 102