ورامین داور اول علیرضا قریب، داور دوم احمد سرمست finished

شهرداری ورامین

3 - 0

شهرداری گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 17 25 - 19 25 - 21 0 - 0 0 - 0 75 - 57