گنبد داور اول محمدرضا درفش کاویان، داور دوم محمد محبوب عشقدوست finished

شهرداری گنبد

3 - 2

شهرداری تبریز

0:19 0:23 0:21 0:22 0:13 98
نتایج زنده 25 - 16 21 - 25 20 - 25 25 - 17 15 - 10 106 - 93