سیرجان داور اول بهروز جعفری، داور دوم میثم پارسه finished

فولاد سیرجان ایرانیان

3 - 0

خاتم اردکان

0:22 0:29 0:27 0:0 0:0 78
نتایج زنده 25 - 18 25 - 22 26 - 24 0 - 0 0 - 0 76 - 64