مشهد داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم علیرضا قریب finished

پیام خراسان

2 - 3

شهرداری گنبد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 21 - 25 21 - 25 25 - 19 25 - 23 20 - 18 112 - 110