ارومیه داور اول محمد شاهمیری، داور دوم اصغر میرزایی finished

شهرداری ارومیه

3 - 0

دورنا ارومیه

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 23 25 - 18 0 - 0 0 - 0 75 - 63