تهران داور اول داود نافعی، داور دومی محمد محبوب عشقدوست finished

پیکان تهران

0 - 3

پیام خراسان

0:0 0:0 0:0 0:0 0: 0:0
نتایج زنده 25 - 27 20 - 25 14 - 25 0 - 0 0 - 0 59 - 77