گنبد داور اول بهروز جعفری، داور دوم میثم پارسه finished

شهرداری گنبد

1 - 3

شهرداری ورامین

0:26 0:32 0:27 0:27 0:0 112
نتایج زنده 17 - 25 25 - 23 21 - 25 22 - 25 0 - 0 85 - 98