تهران - سالن خانه والیبال 1396/12/02 18:00 داوود نافعی 700 finished

بانک سرمایه

3 - 0

پیکان تهران

0:23 0:24 0:25 0:0 0:0 1:22
نتایج زنده 25 - 19 25 - 18 25 - 19 0 - 0 0 - 0 75 - 56