اردکان داور اول احمد سرمست، داور دوم امید فولادی وندا finished

خاتم اردکان

3 - 0

عقاب نهاجا

0:۲۷ 0:۳۱ 0:۲۸ 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 22 25 - 23 26 - 24 0 - 0 0 - 0 76 - 69