تهران داور اول بهروز جعفری، داور دوم اسماعیل رزقی finished

سایپا تهران

3 - 2

پیام مشهد

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0
نتایج زنده 25 - 21 20 - 25 15 - 25 25 - 21 16 - 14 101 - 106