تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/11/18 17:00 محمد شاهمیری 1500 finished

شهرداری تبریز

3 - 1

کاله مازندران

0:31 0:30 0:33 0:0 0:0 2:05
نتایج زنده 25 - 23 22 - 25 25 - 22 25 - 18 0 - 0 97 - 88