ورامین - شهید گل عباسی 1396/11/18 17:30 داوود نافعی 3000 finished

شهرداری ورامین

0 - 3

پیکان تهران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:33
نتایج زنده 21 - 25 16 - 25 23 - 25 0 - 0 - 0 60 - 75