تهران - سالن خانه والیبال 1396/11/18 17:30 علیرضا قریب 200 finished

بانک سرمایه

3 - 0

هاوش گنبد

0:22 0:23 0:19 0:0 0:0 1:10
نتایج زنده 25 - 20 25 - 18 25 - 14 0 - 0 0 - 0 75 - 52