ورامین - شهید گل عباسی 1396/11/15 17:00 مسعود ذوقی 1200 finished

شهرداری ورامین

3 - 1

شهرداری تبریز

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:52
نتایج زنده 27 - 29 25 - 18 25 - 19 25 - 17 0 - 0 102 - 83