تهران - سالن خانه والیبال 1396/11/15 17:00 مجتبی بیداریان 100 finished

بانک سرمایه

3 - 0

ساری 21

0:21 0:21 0:29 0:0 0:0 1:24
نتایج زنده 25 - 21 25 - 21 28 - 26 0 - 0 0 - 0 78 - 68