تهران -فدراسیون والیبال 1396/11/15 17:00 امید فولادی وندا 30 finished

شمس

2 - 3

رعد پدافند کاشان

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 2:25
نتایج زنده 23 - 25 18 - 25 31 - 29 30 - 28 14 - 16 116 - 123