کاشان - سالن هفت مهر 1396/11/12 16:00 علیرضا قریب 450 finished

رعد پدافند کاشان

2 - 3

هاوش گنبد

0:۲۵ 0:۲۵ 0:۲۵ 0:۲۵ 0:۲۵ 2:30
نتایج زنده 20 - 25 25 - 27 26 - 24 25 - 15 15 - 17 111 - 108