ورامین - شهید گل عباسی 1396/11/12 17:30 مرتضی اکرمی 1800 finished

شهرداری ورامین

3 - 0

کاله مازندران

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:40
نتایج زنده 25 - 21 33 - 31 25 - 19 0 - 0 0 - 0 83 - 71