تبریز - سالن شهید اقدمی 1396/11/12 17:00 داوود نافعی 2000 finished

شهرداری تبریز

3 - 1

بانک سرمایه

0:29 0:27 0:28 0:0 0:0 2:02
نتایج زنده 25 - 23 26 - 24 19 - 25 25 - 22 0 - 0 95 - 94