تهران - سالن خانه والیبال 1396/11/12 15:00 ابراهیم فیروزی 400 finished

سایپا تهران

3 - 1

خاتم اردکان

0:30 0:25 0:22 0:23 0:0 1:55
نتایج زنده 28 - 30 25 - 22 25 - 16 25 - 21 0 - 0 103 - 89