گنبد - سالن المپیک 1396/11/08 17:30 مسعود ذوقی 2000 finished

هاوش گنبد

0 - 3

ساری 21

0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 1:25
نتایج زنده 16 - 25 23 - 25 22 - 25 0 - 0 0 - 0 61 - 75