کاشان - سالن هفت مهر 1396/11/08 16:00 احمد سرمست 500 finished

رعد پدافند کاشان

0 - 3

سایپا تهران

0:۲۵ 0:۲۵ 0:۲۵ 0:0 0:0 ۱:۳۵
نتایج زنده 16 - 25 20 - 25 22 - 25 0 - 0 0 - 0 58 - 75