تهران - سالن خانه والیبال 1396/11/08 16:00 وحید پورکاشیان 100 finished

بانک سرمایه

3 - 1

شمس

0:24 0:26 0:26 0:25 0:0 1:53
نتایج زنده 25 - 22 25 - 21 19 - 25 25 - 20 0 - 0 94 - 88